050-7868103 / 073-7421999
איכות הסביבה

הינך נמצא כאן

עמוד ראשי / איכות הסביבה

היתר רעלים

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, אסור לאדם לעסוק או לסחור ברעלים אם אין לו אישור לכך.

'רעל' על פי החוק הינו כל חומר הרשום ברשימת החומרים בתוספת השנייה לחוק. בנוסף, אוסר החוק לקיים מסחר או כל שיתוף פעולה ברעלים עם אדם ו/או גוף אחר שאינו מאושר אף הוא.

 

קרא עוד

פרשה טכנית

פרשה טכנית נכתבת עקב בקשה של מחזיקי עניין או לצורך קבלת רישיון עסק.
פרשה טכנית מיועדת למפעלים המעוניינים להרחיב את היקף הייצור או הקמת מפעל נוסף. 

 

קרא עוד

סקרי אכיפה (דרישות על פי דין) עמידה בחוקים ותקנות בתחום הסביבה

"הארגון יקבע ויקיים נוהל לזיהוי דרישות כל פי דין ודרישות אחרות ישימות, המתייחסות לבג"ת ולגישה אליהן"- ת"י 18001.
כל מפעל בעל תקן ISO 140001/18001: מחויב לעמוד בדרישות על פי דין אשר מחייב זיהוי של כל החוקים והתקנות והדרישות בנושאי איכות הסביבה ובטיחות הנוגעים למפעל.

 

קרא עוד

סקר היבטים סביבתיים

היבט סביבתי- רכיב מתוך פעילויותיו, מוצריו או שירותי של הארגון העשוי לפעול על הסביבה או להיות מושפע ממנה. 
כל ארגון  פועל תחת הרכב מגוון של היבטים סביבתיים במהלך העבודה. היבטים סביבתיים אלו משפיעים בזמן אמת או העלולים להשפיע בעתיד על הסביבה.

 

קרא עוד

מרחקי הפרדה

בחודש יולי 2011 פרסם המשרד להגנת הסביבה מדיניות חדשה. מדיניות זו נקראת 'מדיניות ההפרדה'.

קרא עוד