שחר הנדסת בטיחות
צור קשר
ניוזלטר
faceb

התוספת הראשונה- לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב–2012

(סעיפים 3(א) ו-34(ב))

 

 

טור א'

טור ב'

 

רשימת החומרים המזהמים

מרכיבי הסביבה וכמויות הסף לדיווח (בקילוגרם)

 

מס'

שם בעברית

שם באנגלית

כמות הסף לאוויר

כמות סף לקרקע, לים, למקור מים ובשפכים

1.

אלכלור

Alachlor

אין חובת דיווח

1

2.

אלדרין

Aldrin

1

0.1

3.

אלפא הקסהכלורוציקלוהקסן

ALPHA-BHC (alpha hexachlorocyclohexane)

1

0.01

4.

אמוניה

Ammonia (NH3)

200

30

5.

אנטרצן

Anthracene

50

1

6.

אנטימון בכל תרכובותיו (מחושב כאנטימון)

Antimony & compounds (as Sb)

2

2

7.

ארסן בכל תרכובותיו (מחושב כארסן)

Arsenic & compounds (as As)

1

1

8.

אסבסט

Asbestos

1

1

9.

אטרזין

Atrazine

אין חובת דיווח

1

10.

בריום ותרכובות מסיסות (מחושב כבריום)

Barium & soluble compounds (as Ba) 

2

1

11.

בנזן

Benzene

5

10

12.

בנזו א פירן

Benzo (a) pyrene

1

1

13.

בריליום בכל תרכובותיו (מחושב כבריליום)

Beryllium & compounds (as Be)

1

2

14.

בטא הקסהכלורוציקלוהקסן

BETA-BHC (beta hexachlorocyclohexane)

1

0.01

15.

בורון

Boron

אין חובת דיווח

10

16.

דיפניל אתרים
רב-מוברמים

Brominated diphenylethers (PBDE)

אין חובת דיווח

1

17.

ברום בכל תרכובותיו (מחושב כברום)

Bromine & compounds (as Br)   

20

אין חובת דיווח

18.

קדמיום בכל תרכובותיו (מחושב כקדמיום)

Cadmium & compounds (as Cd)

2

0.1

19.

פחמן דו-חמצני

Carbon dioxide (CO2)

1,000,000

אין חובת דיווח

20.

פחמן חד-חמצני

Carbon monoxide (CO)

10,000

אין חובת דיווח

21.

פחמן טטרה כלורי

(טטראכלורומתאן)

Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane – TCM/CTC)

20

1

22.

כלורדן

Chlordane

1

0.1

23.

כלורדקון

Chlordecone

1

1

24.

כלורפבינפוס 

Chlorfenvinphos

אין חובת דיווח

1

25.

כלורידים (מחושב ככלור כללי)

Chlorides (as total Cl)

אין חובת דיווח

6,000

26.

כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות (מחושב
כחומצת מלח)

Chlorine &  inorganic compounds (as HCl)

30

10

27.

כלורו-אלקנים
C10-C13

Chloro-alkanes, C10-C13 

אין חובת דיווח

1

28.

פחמנים כלורופלואורים

Chlorofluorocarbons (CFCs)

1

אין חובת דיווח

29.

כלורופורם (טריכלורומתאן)

Chloroform (Trichloromethane)

20

5

30.

כלורפיריפוס

Chlorpyrifos

אין חובת דיווח

1

31.

כרום בכל תרכובותיו (מחושב ככרום)

Chromium & compounds (as Cr)

10

1

32.

כרום שש ערכי בכל תרכובותיו (מחושב ככרום שש ערכי)

Chromium (VI) & compounds (as Cr(VI))

2

0.1

33.

קובלט בכל תרכובותיו (מחושב כקובלט)

Cobalt & compounds (as Co)

10

1

34.

נחושת בכל תרכובותיה (מחושב כנחושת)

Copper & compounds (as Cu)

20

0.5

35.

ציאנידים (מחושב כציאניד כללי)

Cyanides (as total CN)    

אין חובת דיווח

0.1

36.

די-די-טי

DDT

1

1

37.

די – 2 – אתיל הקסיל פתלאט

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)

10

1

38.

1,2 – דיכלורואתאן

1,2 – dichloroethane (EDC)

20

1

39.

1,2 - דיכלורואתילן

1,2 dichloroethylene

20

10

40.

דיכלורומתאן

Dichloromethane (DCM)

20

10

41.

דיאלדרין

Dieldrin

1

0.1

42.

דיאוקסינים ופוראנים (מחושב כ-WHO-Teq)

Dioxins and furans (PCDDs/PCDFs) – (as WHO-Teq)

0.0001

0.0001

43.

פחמימנים הלוגניים מומסים

Dissolved Organic Halogens (DOX)

אין חובת דיווח

10

44.

דיורון

Diuron

אין חובת דיווח

1

45.

אנדוסולפן

Endosulphan

1

1

46.

אנדרין

Endrin

1

0.1

47.

אתיל בנזן

Ethyl benzene

200

100

48.

אתילן אוקסיד

Ethylene Oxide

5

10

49.

פלואורידים (מחושב כפלואור כללי)

Fluorides )as total F)

אין חובת דיווח

25

50.

פלואור בכל תרכובותיו האנאורגאניות (מחושב
כמימן פלואורי)

Fluorine & inorganic compounds (as HF)

5,000

אין חובת דיווח

51.

פורמאלדהיד

Formaldehyde

10

1

52.

תרכובות אורגניות הלוגניות (מחושב
כ-
AOX)

Halogenated organic compounds (as AOX)

אין חובת דיווח

1,000

53.

הלונים

Halons

1

אין חובת דיווח

54.

הפטאכלור

Heptachlor

1

1

55.

הקסהברומוביפניל

Hexabromobiphenyl (HBB)

0.1

0.1

56.

הקסברומודיפניל אתר

Hexabromodiphenyl ether

0.1

0.1

57.

הקסהכלורובנזן

Hexachlorobenzene (HCB)

10

0.1

58.

הקסאכלורו בוטדיאן

Hexachlorobutadiene (HCBD)

אין חובת דיווח

1

59.

1,2,3,4,5,6 – הקסכלורוציקלוהקסן

1,2,3,4,5,6 – hexachlorocyclohexane (HCH)

10

1

60.

פחמנים הדרוכלורופלואורים

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)

1

אין חובת דיווח

61.

פחמנים הידרופלואורים

Hydro-fluorocarbons (HFCs)

100

אין חובת דיווח

62.

מימן ציאנידי

Hydrogen cyanide (HCN)

200

אין חובת דיווח

63.

מימן גופרי

Hydrogen sulfide (H2S)

1,000

אין חובת דיווח

64.

איזופרוטורון

Isoproturon

אין חובת דיווח

1

65.

עופרת בכל תרכובותיה (מחושב כעופרת)

Lead & compounds (as Pb)

10

0.2

66.

לינדן

Lindane

1

1

67.

מנגן בכל תרכובותיו (מחושב כמנגן)

Manganese & compounds (As Mn)

2

25

68.

כספית בכל תרכובותיה (מחושב ככספית)

Mercury & compounds (as Hg)

0.5

0.01

69.

מתאן

Methane (CH4)

10,000

אין חובת דיווח

70.

מתיל איזובוטיל קטון

Methyl isobutyl ketone

200

2,000

71.

שמן מינרלי

Mineral Oil

אין חובת דיווח

500

72.

 מירקס

Mirex

1

0.1

73.

מוליבדן בכל תרכובותיו (מחושב כמוליבדן)

Molybdenum & compounds (As Mo)

2

0.2

74.

נפתלן

Naphthalene

50

10

75.

ניקל בכל תרכובותיו (מחושב כניקל)

Nickel & compounds (as Ni)

2

1

76.

תחמוצות חנקן (מחושב כחנקן דו חמצני )

Nitrogen oxides (as NO2)

50,000

250

77.

ניטרוס אוקסיד

Nitrous oxide (N2O)

10,000

אין חובת דיווח

78.

תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן

Non – methane Volatile organic compounds (NMVOC)

1,000

אין חובת דיווח

79.

נונילפנול אתוכסילט וחומרים  דומים  (חומרים פעילי שטח נוניוניים קשי פירוק אחרים)

Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) and related substances

אין חובת דיווח

1

80.

תרכובות אורגנו-טין
(מחושב כבדיל כללי)

Organotin compounds (as total Sn)

אין חובת דיווח

50

81.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן
מ-10 מיקרומטר

Particulate matter  (PM10)

10,000

אין חובת דיווח

82.

פנטהברומודיפניל אתר

Pentabromodiphenyl ether

1

1

83.

פנטהכלורובנזן

Pentachlorobenzene

1

1

84.

פנטכלורופנול

Pentachlorophenol (PCP)

10

1

85.

פחמנים רב-פלואורים

Perfluorocarbons (PFCs)

100

אין חובת דיווח

86.

פרפלואורואוקטניל גופריתי ופרפלואורואוקטן סולפוניל פלואורי

Perfluorooctanyl sulphate (PFOS) & perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS-F)

1

0.1

87.

פנולים (מחושב כפחמן כללי)

Phenols (as total C)

2

10

88.

בי-פנילים מוכלרים

Polychlorinated biphenyls (PCBs)

0.1

0.1

89.

פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)

25

1

90.

סלניום בכל תרכובותיו (מחושב כסלניום)

Selenium & compounds (as Se)

10

1

91.

כסף

Silver

2

2

92.

סימזין

Simazine

אין חובת דיווח

1

93.

נתרן

Sodium

אין חובת דיווח

2,500

94.

סטירן

Styrene

20

5

95.

תחמוצות גפרית (מחושב כגפרית דו חמצנית)

Sulfur oxide (as SO2)

50,000

אין חובת דיווח

96.

גפרית שש-פלואורית

Sulphur hexafluoride (SF6)

50

אין חובת דיווח

97.

חומר חלקיקי עדין מרחף

Suspended particulate matter 

10,000

אין חובת דיווח

98.

טטרכלורואתילן

Tetrachloroethylene (PERC)

10

10

99.

טולואן

Toluene

20

20

100.

חנקן כללי

Total Nitrogen

אין חובת דיווח

250

101.

פחמן אורגני כללי (מחושב כפחמן כללי או כצריכת חמצן כימית (צח"כ)/ 3)

Total organic carbon (TOC) (as total C or COD/3)

אין חובת דיווח

1,000

102.

זרחן כללי

Total phosphorus

אין חובת דיווח

25

103.

טוקסאפן

Toxaphene

1

1

104.

טריבוטילטין בכל תרכובותיו

Tributyltin & compounds

אין חובת דיווח

1

105.

טריכלורובנזן

Trichlorobenzenes (TCBs)

10

אין חובת דיווח

106.

טריכלורואתילן

Trichloroethylene

20

10

107.

1,1,1 – טריכלורואתן

1,1,1 – trichloroethane

100

10

108.

1,1,2,2 – טטרהכלורואתן

1,1,2,2 – tetrachloroethane

50

אין חובת דיווח

109.

טריפלורלין

Trifluralin

אין חובת דיווח

1

110.

טריפנילטין בכל תרכובותיו

Triphenyltin & compounds

אין חובת דיווח

1

111.

ואנאדיום בכל תרכובותיו (מחושב כואנאדיום)

Vanadium & compounds (as Va)

20

2

112.

ויניל כלוריד

Vinyl Chloride

2

1

113.

קסילן – כלל האיזומרים

Xylene – all isomers

200

10

114.

אבץ בכל תרכובותיו (מחושב כאבץ)

Zinc & compounds (as Zn)

50

5